Privacybeleid1

De Zin in ZevenaarPas is ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd door De Zin in ZevenaarPas en staat onder toezicht van de Zin in Zevenaar Stichting . Dit is een lokaal initiatief (Stichting De Zin in ZevenaarPas) en wordt gefaciliteerd door GROUPCARD B.V. te (1431 GZ) Aalsmeer aan Witteweg 4a deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51189321.

Wanneer de Consument gebruik maakt van de website www.deZin in ZevenaarPas.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die De Zin in ZevenaarPas stelt aan het gebruik van de site.

Definities:

– Organisator: De Zin in ZevenaarPas; die een dienst voor het (online) aankopen van De Zin in ZevenaarPas (lokale (digitale) cadeaubon) exploiteert via www.deZin in ZevenaarPas.nl.
– Acceptanten: de contractuele wederpartijen (de Lokale Helden) van de Organisator die de De Zin in ZevenaarPas accepteren als betaalmiddel voor minimaal € 10 en maximaal  € 150. Dit bedrag staat als tegoed op de betreffende De Zin in ZevenaarPas. De Acceptanten (lokale ondernemers, winkels, horecagelegenheden; restaurants, cafés etc. in ’t Gooi en omstreken) staan op de website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
– De Zin in ZevenaarPas (DGP) wordt digitaal uitgegeven door De Zin in ZevenaarPas, door middel van een e-mail voorzien van unieke code op het door de Consument ingevoerde E-mailadres. De Houder van de De Zin in ZevenaarPas heeft het recht het bedrag dat op de De Zin in ZevenaarPas staat te besteden bij de daarvoor aangesloten Lokale Helden (Acceptanten), dan wel enkel te besteden bij de Lokale Held (Acceptant) waar De Zin in ZevenaarPas voor is gekocht.
– Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via www.deZin in ZevenaarPas.nl De Zin in ZevenaarPas aankoopt.
– Houder: een Consument die houder is van De Zin in ZevenaarPas.
– Website: De website www.deZin in ZevenaarPas.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.deZin in ZevenaarPas.nl betreffende De Zin in ZevenaarPas en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en De Zin in ZevenaarPas betreffende De Zin in ZevenaarPas.
1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van De Zin in ZevenaarPas.
1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument De Zin in ZevenaarPas ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de Website; www.deZin in ZevenaarPas.nl.
1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.
1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Koop en gebruik van De Zin in ZevenaarPas

2.1 De Zin in ZevenaarPas is te verkrijgen via de website; www.deZin in ZevenaarPas.nl. Er zijn twee soorten De Zin in ZevenaarPas te verkrijgen;
– De breed te besteden De Zin in ZevenaarPas: De Consument koopt door middel van deze Zin in ZevenaarPas een in de toekomst te gebruiken tegoed bij een of meerdere Lokale Helden (Acceptant) naar keuze. Deze keuze zal de Consument zelf maken tijdens het lokaal winkelen of consumeren.  

– De Zin in ZevenaarPas specifiek voor één Lokale Held: De Consument koopt door middel van deze specifieke De Zin in ZevenaarPas een in de toekomst te gebruiken tegoed bij één Lokale Held (Acceptant). Deze keuze voor de Lokale Held (Acceptant) zal de Consument maken tijdens het bestellen op www.deZin in ZevenaarPas.nl en is duidelijk zichtbaar op de digitale Zin in ZevenaarPas. Deze Zin in ZevenaarPas is na aankoop niet te gebruiken bij andere Lokale Helden (Acceptanten).
2.2 De Zin in ZevenaarPas is in digitale vorm voorzien van een unieke code en kan verzilverd worden bij de aangesloten Lokale Helden (Acceptanten).

De Zin in ZevenaarPas geeft het recht op het besteden van het tegoed bij de Acceptanten voor een besteding naar eigen keuze. De Zin in ZevenaarPas kan in delen worden verzilverd bij de verschillende Lokale Helden (Acceptanten) en/of De Zin in ZevenaarPas is eenmalig te besteden.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de volledige waarde van De Zin in ZevenaarPas is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en Zin in ZevenaarPas en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.
2.4 De Zin in ZevenaarPas is niet verhandelbaar. De Zin in ZevenaarPas kan wel cadeau worden gegeven aan een ander. De Consument kan deze keuze duidelijk maken bij het bestellen op www.deZin in ZevenaarPas.nl

Artikel 3 – Geldigheid van De Zin in ZevenaarPas

3.1 De Zin in ZevenaarPas is vanaf de dag van aankoop twee jaar geldig. Na het verlopen van deze geldingstermijn is De Zin in ZevenaarPas niet meer te verzilveren. De GooischPas behoudt zich het recht om voor het verlopen van De Zin in ZevenaarPas deze te blokkeren.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De Consument is vrij om de waarde van De Zin in ZevenaarPas te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op De Zin in ZevenaarPas is ten alle tijden in euro’s. Het is aan de Lokale Held, de lokale ondernemer (Acceptant) om de bezitter van De Zin in ZevenaarPas te verrassen met eventueel iets extra’s, maar geen verplichting. Op De Zin in ZevenaarPas is geen btw van toepassing.
4.2 De Zin in ZevenaarPas kan in één keer worden verzilverd of in delen. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op De Zin in ZevenaarPas staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.
4.3 De Zin in ZevenaarPas neemt geen Zin in ZevenaarPassen retour.

4.4 Consument kan gebruikmaken van herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop van De Zin in ZevenaarPas kan de Consument de aankoop terugdraaien en krijgt de Consument het aankoopbedrag minus transactiekosten retour. 

4.5 Indien na aankoop van De Zin in ZevenaarPas de lokale ondernemer (Acceptant) failliet gaat waar De Zin in ZevenaarPas specifiek voor is gekocht, dan komt de waarde van De Zin in ZevenaarPas in het geheel te vervallen en heeft Consument geen recht op teruggave van dit geld.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met De Zin in ZevenaarPas.
5.2 De Zin in ZevenaarPas is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van De Zin in ZevenaarPas waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De Zin in ZevenaarPas is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor De Zin in ZevenaarPas onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.
6.2 De Zin in ZevenaarPas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde De Zin in ZevenaarPas dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.
6.3 De Zin in ZevenaarPas verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en bevestiging van de aankoop van De Zin in ZevenaarPas. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
6.4 De Zin in ZevenaarPas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de bevestiging van de bestelling van De Zin in ZevenaarPas en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.
6.5 De Zin in ZevenaarPas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Zin in ZevenaarPas.
6.6 De Zin in ZevenaarPas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.
6.7 De Zin in ZevenaarPas is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.
6.8 De Zin in ZevenaarPas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de De Zin in ZevenaarPas alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de De Zin in ZevenaarPas.
6.9 De Zin in ZevenaarPas is niet aansprakelijk voor faillissementen van Acceptanten. Indien er sprake is van een faillissement bij een Acceptant waar een door de Consument specifieke De Zin in ZevenaarPas voor is gekocht, komt de waarde van De Zin in ZevenaarPas te vervallen en heeft de Consument geen recht op teruggave van geld.

Artikel 7 – Fraude

7.1 Ingeval van bedrog oplichting valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft De Zin in ZevenaarPas het recht om naar eigen keuze, de koop van De Zin in ZevenaarPas te ontbinden dan wel om de uitvoering van De Zin in ZevenaarPas op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van De Zin in ZevenaarPas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft De Zin in ZevenaarPas het recht om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van De Zin in ZevenaarPas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over De Zin in ZevenaarPas kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van De Zin in ZevenaarPas. Dit kan via service@deZin in ZevenaarPas.nl of telefonisch via 088-538 70 35 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur)

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van De Zin in ZevenaarPas mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van De Zin in ZevenaarPas.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 De Zin in ZevenaarPas behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

Scroll naar boven
Scroll naar top