Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Zin in Zevenaar-cadeaukaart

De Zin in Zevenaar-cadeaukaart is ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd door Groupcard B.V. en Ondernemend Zevenaar. De Zin in Zevenaar-cadeaukaart is een lokaal initiatief en wordt gefaciliteerd door Groupcard B.V. te (1431 GZ) Aalsmeer aan Witteweg 4a deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 6388022.

Wanneer de Consument gebruik maakt van de website www.zininzevenaar.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die Zin in Zevenaar-cadeaukaart stelt aan het gebruik van de site.

Definities:

– Organisator: Groupcard B.V.; die een dienst voor het (online) aankopen van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart (lokale cadeaukaart) exploiteert via www.zininzevenaar.nl.

– Acceptanten: de contractuele wederpartijen (de lokale ondernemer) van de Organisator die de de Zin in Zevenaar-cadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor minimaal € 10 en maximaal  € 150. Dit bedrag staat als tegoed op de betreffende de Zin in Zevenaar-cadeaukaart. De Acceptanten (lokale ondernemers, winkels, horecagelegenheden; restaurants, cafés etc. in Zevenaar) staan op de website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

– Zin in Zevenaar-cadeaukaart wordt uitgegeven door Groupcard B.V., door middel van een pas voorzien van unieke code. De Houder van de de Zin in Zevenaar-cadeaukaart heeft het recht het bedrag dat op de Zin in Zevenaar-cadeaukaart staat te besteden bij de daarvoor aangesloten lokale ondernemers (Acceptanten).

– Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via een verkooppunt of www.zininzevenaar.nl een Zin in Zevenaar-cadeaukaart aankoopt.

– Houder: een Consument die houder is van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart.

– Website: De website www.zininzevenaar.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.zininzevenaar.nl betreffende Zin in Zevenaar-cadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Groupcard B.V. betreffende Zin in Zevenaar-cadeaukaart.

1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart

1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument Zin in Zevenaar-cadeaukaart ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de Website; www.zininzevenaar.nl.

1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.

1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Koop en gebruik van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart

2.1 Zin in Zevenaar-cadeaukaart is te verkrijgen via fysieke verkooppunten en de website; www.zininzevenaar.nl.

De Consument koopt door middel van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart een in de toekomst te gebruiken tegoed bij een of meerdere lokale ondernemers in Zevenaar (Acceptant) naar keuze. Deze keuze zal de Consument zelf maken tijdens het lokaal winkelen of consumeren. 

– 2.2 De Zin in Zevenaar-cadeaukaart is een pas voorzien van een unieke code en kan verzilverd worden bij de aangesloten lokale ondernemers (Acceptanten).

De Zin in Zevenaar-cadeaukaart geeft het recht op het besteden van het tegoed bij de Acceptanten voor een besteding naar eigen keuze. De Zin in Zevenaar-cadeaukaart kan in delen worden verzilverd bij de verschillende lokale ondernemers (Acceptanten) en/of Zin in Zevenaar-cadeaukaart is eenmalig te besteden.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de volledige waarde van Zin in Zevenaar-cadeaukaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en Zin in Zevenaar-cadeaukaart en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.

2.4 De Zin in Zevenaar-cadeaukaart is niet verhandelbaar. De Zin in Zevenaar-cadeaukaart kan wel cadeau worden gegeven aan een ander.

Artikel 3 – Geldigheid van Zin in Zevenaar-cadeaukaart

3.1 De Zin in Zevenaar-cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop drie jaar geldig. Na het verlopen van deze geldingstermijn is de Zin in Zevenaar-cadeaukaart

niet meer te verzilveren. De Zin in Zevenaar-cadeaukaart behoudt zich het recht om voor het verlopen van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart deze te blokkeren.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De Consument is vrij om de waarde van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op Zin in Zevenaar-cadeaukaart is te allen tijde in euro’s. Het is aan de lokale ondernemer (Acceptant) om de bezitter van Zin in Zevenaar-cadeaukaart te verrassen met eventueel iets extra’s, maar geen verplichting. Op de Zin in Zevenaar-cadeaukaart is geen btw van toepassing.

4.2 De Zin in Zevenaar-cadeaukaart kan in één keer worden verzilverd of in delen. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Zin in Zevenaar-cadeaukaart staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.

4.3 Groupcard B.V. neemt geen Zin in Zevenaar-cadeaukaarten retour.

4.4 Consument kan gebruik maken van herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart kan de Consument de aankoop terugdraaien en krijgt de Consument het aankoopbedrag minus transactiekosten retour.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met de Zin in Zevenaar-cadeaukaart.

5.2 Groupcard B.V. is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Groupcard B.V. is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor de Zin in Zevenaar-cadeaukaart onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.

6.2 Groupcard B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde de Zin in Zevenaar-cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.

6.3 Sherki B.V. verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en bevestiging van de aankoop van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

6.4 Groupcard B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de bevestiging van de bestelling van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.

6.5 Groupcard B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Groupcard B.V.

6.6 Groupcard B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.

6.7 Groupcard B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.

6.8 Groupcard B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart.

Artikel 7 – Fraude

7.1 Ingeval van bedrog oplichting valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft Groupcard B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft Groupcard B.V. het recht om de uitvoering van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van de Zin in Zevenaar-cadeaukaart blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over de Zin in Zevenaar-cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Groupcard. Dit kan via service@groupcard.nl of telefonisch via 088-538 70 88 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur)

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Zin in Zevenaar-cadeaukaart mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Groupcard B.V.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 Groupcard B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

Scroll naar top